Dit is de privacyverklaring van Autobedrijf Nathasja B.V., gevestigd te (1404 JH) Bussum aan het Landstraat 69, nader te noemen: “Nathasja”

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze websitebezoeken of contact met Nathasja hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Nathasja omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop Nathasja omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met Nathasja opnemen via telefoon: 035 692 0484 of e-mail: autobedrijf_Nathasja@hetnet.nl waar betrokkenen vragen en verzoeken op het gebied van privacy naartoe kunnen sturen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De eigenaar van Nathasja is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dossier:

Indien u een opdracht aan Nathasja verstrekt, verwerkt zij persoonsgegevens die u aan haar verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het behandelen van uw opdracht.

Facturering:

Indien u een opdracht aan Nathasja verstrekt, verwerkt zij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die voor u zijn verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact:

Indien u contact met Nathasja opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerkt zij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met haar zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers:

Ten slotte verwerkt Nathasja analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van haar website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Werkkaart:

De monteur gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om uw (personenauto) te repareren of anderszins te onderhouden. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de behandeling van uw opdracht (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door het verstrekken van de opdracht. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Nathasja, omdat Nathasja de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het behandelen van uw opdracht.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Nathasja mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Nathasja kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal uw opdracht direct teruggeven.

Facturering:

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruikt Nathasja om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met Nathasja sluit uit te voeren.

Contact:

De contactgegevens die u aan Nathasja verstrekt, gebruiken zij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Nathasja verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van haar werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die Nathasja verzamelt over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dossier:

Nathasja bewaart uw persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel gedurende vijf jaar nadat het dossier gesloten is in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaart Nathasja uw gegevens langer dan vijf jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien Nathasja van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om uw gegevens langer te bewaren.

Administratie:

Nathasja bewaart onze administratie waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van cliënten zijn vermeld, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens:

Nathasja bewaart overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers:

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard. Dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen en kunnen voorkomen in e-mails en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door mijn ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan Nathasja heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van Nathasja de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft Nathasja een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van Nathasja mag verwachten.

Nathasja verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij zij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Nathasja heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten zij haar ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Nathasja op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.
Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die Nathasja verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan Nathasja deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal Nathasja een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.